Feltöltési szabályzat

A Piac és Profit Kiadó Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. III. em. 3.11., Cégjegyzékszám: 01-09-568958,   Adószám: 12247994-2-42) a szolgáltatás nyújtója. A felhasználó az otthonfőzök.hu rendszerébe történő regisztrációval az alábbi feltételeket és szabályzatot elfogadja.

 

I. Általános feltételek

1. A felhasználónak a honlap használata, a honlapra való tartalomfeltöltés során vagy azzal kapcsolatban TILOS:

a. mások jogait bármilyen módon megsérteni;

b. kárt okozni;

c. bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. “junk” vagy “spam” küldeményeket küldeni;

d. bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni;

e. bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

f. a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen – így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó – közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

g. e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);

h. más felhasználók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;

i. megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

2. A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget (az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve) közvetlenül megtérít a Szolgáltató, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a Szolgáltató, illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.

3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:

a. sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként

b. sérti a Szolgáltató vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy

c. egyéb módon jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütközik.

 

II. Felhasználási engedély

4. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a felhasználó és a Szolgáltató, ill. annak mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője között a szerzői jogi védelemben részesülő és a felhasználó által feltöltött mű (különösen, de nem kizárólagosan fénykép, más médiatartalom vagy írásmű) tekintetében, amely szerint ezen tartalmak feltöltésével a felhasználó időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak. A felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

A felhasználási jogosultság különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására. Jelen megállapodás értelmében a Szolgáltató, ill. annak mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője a harmadik fél által elkövetett jogsértések esetén saját nevében jár el a jogsértővel szemben. A felhasználási engedély birtokában a Szolgáltató, ill. a weboldal mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője harmadik személyek részére további felhasználást engedélyezhet.

5. A Szolgáltató részére átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti. Az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által archivált tartalmakra is.

6. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy az Szjt. 45. § (3) bekezdése alapján jelen felhasználási szerződés írásba foglaltnak minősül.

 

III. Felelősség kizárása

7.  Az otthonfőzök.hu oldalain megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért (beleértve a létrehozott receptleírásokat, bejegyzéseket, képeket, kommenteket) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltató jogosult azokat (vagy azok részeit) belátása szerint szerkeszteni.

9. A Szolgáltató harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket, reklámokat és bannereket futtathat a honlapon.

10. A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok, bannerek tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény-, és jogszerűségéért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az üzemeltető vagy a Szolgáltató véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

 

11. A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, harmadik további weboldalakra mutató egyéb linkekért.

12. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és médiatartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti.

13. A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, módosíthatja a honlap bármely tartalmát. A módosításból származó esetleges károkért nem felel.

14.  A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért.

15.  A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a honlapon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.

16.  A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 18. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.